FANOKAFANA OFISIALY NY TAOM-PAMBOLEN-KAZO 2024

« Fambolen-kazo : manarina tontolo iainana, mamelon’aina »

Notanterahana teny amin’ny toerana hanorenana ny Tanàna Vaovao Tana-Masoandro Imerintsiatosika ny Fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny taom-pambolen-kazo 2023-2024, lanonana izay teo ambany fitarihan’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika Andry RAJOELINA notronin-dRamatoa vadiny sy teo ambany fiahian’Andriamatoa Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta NTSAY Christian.

Isan’ireo mpandray anjara tamin’izany hetsika ny avy eto anivon’ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ireo ratsamangaikany, notarihan’Andriamatoa Minisitra RAKOTOMALALA Herindrainy Olivier.

Zanakazo miisa 18 000 fototra nahitana Jacaranda, Mantaly, likidambary no novolena teny an-toerana, amin’ny velarana 20 hekitara. Filamatra ny hahatonga an’i Madagasikara ho Nosy maitso indray. Antokon-draharaham-panjakana, sehatra tsy miankina, orinasa, fikambanana, olom-pirenena analiny no nifanome tanana namita adidy teny Tana-Masoandro ho an’ny firenena sy ny taranaka hifandimby.

………………………….

LANCEMENT OFFICIEL DE LA CAMPAGNE DE REBOISEMENT 2024

Le lancement officiel de la campagne de reboisement pour l’année 2023 – 2024 a débuté ce vendredi 26 janvier 2024, sur le site de la nouvelle ville Tana-Masoandro à Imeritsiatosika, sous le Haut Patronage de Son Excellence Monsieur le Président de la République Andry RAJOELINA accompagné de son Épouse, et sous le Parrainage de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement NTSAY Christian.

L’ensemble de l’équipe issue du Ministère des Mines, avec ses organismes rattachés et sous tutelle, dirigée par Monsieur le Ministre RAKOTOMALALA Herindrainy Olivier a également marqué la journée par sa participation active à cet événement.

Selon les chiffres fournies par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, qui fut principalement en charge de l’organisation, 18 000 jeunes plants dont Jacaranda, Mantaly et Liquidambar ont été mis en terre sur une surface totale de 20 hectares. Divers départements ministériels, secteurs privés, entreprises, associations se sont joints à la campagne pour accomplir leur devoir citoyen et pour contribuer à la reforestation de Madagascar. Reverdir la Grande île étant l’objectif.

MIM/DCRP – Janvier 2024